A V T A L E V I L K Å R   F O R   F I R M A H J E L P

1. PARTER

"FirmaHjelp" er et norskregistrert aksjeselskap med organisasjonsnummer: 912 168 638 og forretnings- adresse: St. Olavsgate 25, 0166 Oslo. "Kunden" er en fysisk eller juridisk person som inngår en avtale med Firmahjelp.

2. AVTALEINNGÅELSE

Avtalen om levering av en tjeneste er inngått når Kunden har sendt inn bestilling ved hjelp av faks, web, post eller e-post. Ved bestilling aksepterer Kunden disse vilkår. Kunden er person som bestiller tjenesten og er ansvarlig for innlevering, kommunikasjon og avgifter til FirmaHjelp. Firmahjelp vil underrette Kunden pr post, telefon eller e-post, dersom ytterligere informasjon er nødvendig. Kunden gir også samtykke til at Firmahjelp kan kontakte Kunden vedrørende andre spesielt gunstige tilbud.

3. SÆRLIG OM TJENESTEN

Tjenesten som skal leveres av Firmahjelp er: Registrering av et enkeltpersonforetak via altinn. Kunden må ha tilgang til altinn for å kunne signere elektronisk på meldingen.

4. KUNDENS ANSVAR

Kunden plikter å:
a) Returnere alle nødvendige dokumenter til firmahjelp innen avtalt tid.
b) Betale gjeldende avgifter innen forfall.
c) Forholde seg til de norske myndighetene og norsk lov.

FirmaHjelp har rett til å avslutte levering av tjenesten med øyeblikkelig virkning dersom:
a) Kunden innen gitte frist og tross for purringer ikke gir de nødvendige opplysninger som FirmaHjelp ber om for å levere den avtalte tjenesten.
b) Kunden etter FirmaHjelp sin vurdering er involvert i virksomhet som strider mot norsk lov, eller:
c) Kunden ikke betaler avgiften innen avtalt tid.

Ved en slik avslutning plikter FirmaHjelp å straks varsle Kunden om at tjenesten opphører.

5. AVGIFTER

Kunden plikter å betale avgift i samsvar med den til enhver tid gjeldende prisliste for Firmahjelp sine tjenester.

6. BETALINGSVILKÅR

Tjenesten betales ved bestilling hvis ikke avtale om faktura er avtalt. Dersom betaling mot faktura avtales gjelder 14 dagers netto betalingsbetingelse, faktura sendes kunde med e-post. Ved forsinket betaling har Firmahjelp rett til å kreve morarenter i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling m.v. I tillegg kan Firmahjelp kreve dekning av utgifter i forbindelse med utenrettslig inndrivelse til kravet i henhold til inkassoloven og tilhørende forskrifter.

7. KREDITT / KREDITTVURDERING

Firmahjelp kan foreta en kredittvurdering av Kunden ved å innhente opplysninger fra offentlige kilder eller kredittopplysningsbyrå. Firmahjelp har rett til å avvise en bestilling.

8. TAUSHETSPLIKT

Firmahjelp, dets ansatte og andre som opptrer på vegne av Firmahjelp, plikter å bevare taushet om Kundens bruk av tjenesten. Domstoler, påtalemyndighet og annen offentlig myndighet kan likevel få slike opplysninger dersom det er truffet avgjørelse om utlevering med hjemmel i lov.

9. ERSTATNING

Firmahjelp er ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Firmahjelp sin side. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som følge av mangelen. Firmahjelp sitt erstatningsansvar er uansett begrenset til tjenestens salgssum for det enkelte skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller med samme årsak.

10. KOMMERSIELL UTNYTTELSE

Kunden har ingen rett til å videreselge tjenesten uten skriftlig tillatelse fra Firmahjelp.

13. LOVVALG

Avtalen er underlagt norsk rett. Enhver tvist vedrørende avtalen skal avgjøres av norske domsstoler med Oslo Byrett som verneting.