A V T A L E V I L K Å R   F O R   F I R M A H J E L P

1. PARTER

"FirmaHjelp" er et norskregistrert aksjeselskap med organisasjonsnummer: 912 168 638 og forretnings- adresse: St. Olavsgate 25, 0166 Oslo. "Kunden" er en fysisk eller juridisk person som inngår en avtale med Firmahjelp.

"Kunden" er en fysisk eller juridisk person som inngår en avtale med FirmaHjelp. I det løpende kundeforholdet vil ”Kunden” være LTD / NUF- selskapet hvor Director og styrets leder er solidarisk ansvarlig med selskapet for innlevering, kommunikasjon og avgifter til FirmaHjelp.

2. AVTALEINNGÅELSE

Avtalen om levering av en tjeneste er inngått når Kunden har sendt inn bestilling ved hjelp av faks, post, e-post eller web. Ved bestilling aksepterer Kunden disse vilkår. FirmaHjelp vil underrette Kunden pr e-post, post eller telefon, dersom ytterligere informasjon er nødvendig. E-post vil være primær kommunikasjonskanal mellom FirmaHjelp og Kunden og viktig informasjon vil bli sendt fra FirmaHjelp til Kunden per e-post. Kunden gir også samtykke til at FirmaHjelp kan kontakte Kunden vedrørende andre spesielt gunstige tilbud.

3. SÆRLIG OM TJENESTEN

Tjenesten som skal leveres av FirmaHjelp er: Bruk av Engelsk lovpålagt registrert adresse, videresending av all offisiell post til Kunden og lovpålagt sekretærtjeneste for Kunden. FirmaHjelp håndterer all nødvendig korrespondanse mot de engelske myndigheter for kunder som har all sin virksomhet i Norge, og hvor det ikke gjøres økonomiske transaksjoner i det engelske selskapet. Avtalen er løpende og gjelder i 12 måneder av gangen. Det blir avkrevd årlig avgift i henhold til en hver tids gjeldende priser for påløpende år.

4. KUNDENS ANSVAR

Kunden må umiddelbart varsle FirmaHjelp skriftlig/via epost hvis en av følgende punkter inntreffer:
a) Kunden endrer sin e-postadresse, telefonnummer eller adresse.
b) Kunden etablerer virksomhet i det engelske selskapet.
c) Kunden gjør endringer i eierstrukturen eller selskapsstrukturen.

Kunden plikter å:
a) Returnere alle nødvendige dokumenter til FirmaHjelp innen avtalt tid.
b) Betale gjeldene avgifter innen forfall.
c) Forholde seg til de norske myndigheter og norsk lov.
d) Sende kopi av norsk årsregnskap til FirmaHjelp innen gitt tidsfrist.

FirmaHjelp har rett til å avslutte levering av tjenesten med øyeblikkelig virkning dersom:
a) Kunden innen gitte frist og tross for purringer ikke gir de nødvendige opplysninger som FirmaHjelp ber om for å levere den avtalte tjenesten.
b) Kunden etter FirmaHjelp sin vurdering er involvert i virksomhet som strider mot norsk lov, eller:
c) Kunden ikke betaler avgiften innen avtalt tid.

Ved en slik avslutning plikter FirmaHjelp å straks varsle Kunden om at tjenesten opphører.

5. AVGIFTER

Kunden plikter å betale avgift i samsvar med den til enhver tid gjeldende prisliste for FirmaHjelp sine tjenester. FirmaHjelp har rett til å foreta endringer i avgiftene, herunder innføre ny avgift. Ved eventuelle endringer til ugunst for Kunden skal Kunden varsles skriftlig minst to måneder før endringen trer i kraft. Endringer av avgiftene kan likevel gjennomføres med kortere varsel dersom det skyldes endringer av avgiftene fra underleverandører, endringer i valutakurser, offentlige skatter og avgifter eller andre lignende omstendigheter som påvirker FirmaHjelp sine kostnader i forbindelse med tjenesten. FirmaHjelp har rett til å fakturere for medgått tid ved gjentatt purring etter dokumentasjon nødvendig for å utføre vedlikehold korrekt. FirmaHjelp skal minimum ha kontaktet Kunden 3 ganger før medgått tid kan faktureres.

6. BETALINGSVILKÅR

Tjenesten betales ved bestilling hvis ikke avtale om faktura er avtalt. Dersom betaling mot faktura avtales gjelder 14 dagers netto betalingsbetingelse, faktura sendes kunde med e-post. Ved forsinket betaling har FirmaHjelp rett til å kreve morarenter i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling m.v. I tillegg kan FirmaHjelp kreve dekning av utgifter i forbindelse med utenrettslig inndrivelse til kravet i henhold til inkassoloven og tilhørende forskrifter. Betaling av årlig avgift må foretas i henhold til punkt 10 i avtalevilkårene. Director og styrets leder vil være solidarisk ansvarlig for innbetaling av avgift.

7. KREDITT / KREDITTVURDERING

FirmaHjelp kan foreta en kredittvurdering av Kunden ved å innhente opplysninger fra offentlige kilder eller kredittopplysningsbyrå. FirmaHjelp har rett til å avvise en bestilling.

8. TAUSHETSPLIKT

FirmaHjelp, dets ansatte og andre som opptrer på vegne av FirmaHjelp, plikter å bevare taushet om Kundens bruk av tjenesten. Domstoler, påtalemyndighet og annen offentlig myndighet kan likevel få slike opplysninger dersom det er truffet avgjørelse om utlevering med hjemmel i lov

9. ENDRING AV VILKÅR

FirmaHjelp kan endre vilkårene. Endring av vilkårene må varsles Kunden og kan tidligst tre i kraft to måneder etter at slikt varsel er sendt. Ved vesentlige endringer i vilkårene har Kunden rett til å si opp avtalen med øyebikkelig virkning.

10. OPPSIGELSE OPPHØR AV AVTALEN

Avtalen løper i ett år fra avtale inngåelse, og fornyes med ett år av gangen, dersom den ikke er sagt opp skriftlig av en av partene senest 30 dager før avtales slutt. Kunden må ved oppsigelse av avtale (dersom selskapet ikke skal slettes) oppgi ny engelsk adresse til FirmaHjelp slik at FirmaHjelp kan endre selskapets adresse fra FirmaHjelps forretningsadresse. Faktura for fornyet vedlikehold vil tilsendes med e-post av FirmaHjelp 2 måneder før fornyelsesdato (fornyelsesdato er 12 måneder etter registreringsdato i England) hvor kunden da kan ta stilling til om kundeforholdet skal fornyes eller ikke. Det er 30 dagers betalingsfrist på denne fakturaen og perioden som betales for er fornyelsesdato + 12 måneder.

11. ERSTATNING

FirmaHjelp er ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra FirmaHjelp sin side. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som følge av mangelen. FirmaHjelp sitt erstatningsansvar er uansett begrenset til tjenestens salgssum for det enkelte skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller med samme årsak.

12. KOMMERSIELL UTNYTTELSE

Kunden har ingen rett til å videreselge tjenesten uten skriftlig tillatelse fra FirmaHjelp.

13. LOVVALG

Avtalen er underlagt norsk rett. Enhver tvist vedrørende avtalen skal avgjøres av norske domsstoler med Oslo Byrett som verneting.