Fordeler med AS

Myndighetene har innført betydelige forbedringer for å starte AS de siste årene. I dag er det så mange fordeler med AS at det ikke finnes noen bedre selskapsform. Et norsk aksjeselskap er mest anerkjent og har de beste rammevilkårene.

Registrer AS kr. 1.850,- + mva.

Fordeler med Aksjeselskap # Gjeldene fra
Krav til aksjekapital Ja (Satt ned til 30 000 f.o.m jan 2012)
Krav til revisjon av regnskapet Nei Fjernet f.o.m mai 2011
Krav til revisorgodkjent åpningsbalanse Nei Banker kan også godkjenne f.o.m juli 2013
Mulighet for utbytte i inneværende regnskapsår Ja Mulig f.o.m juli 2013, men krever godkjenning av revisor
Kan starte selskapet alene, uten varamedlem Ja Mulig f.o.m juli 2013
Kan benytte aksjekapitalen til å dekke etableringskostnader Ja Mulig f.o.m mai 2012
Skattefri omdanning fra NUF, EPF og DLS til AS Ja Mulig også for NUF f.o.m mai 2013
Tillit blant banker, leverandører og kunder Ja Norges mest anerkjente selskapsform

Med AS tar du ikke personlig risiko

Det er alltid forbundet med risiko å starte firma, og over halvparten ender opp med å mislykkes etter noen år. I et aksjeselskap skilles det mellom selskapet og eiers økonomi, hvilket medfører at du ikke risikerer å måtte dekke selskapets forpliktelser med egne midler dersom selskapet mislykkes.

Din bedrift får det beste skatteregimet

Du kan optimalisere ditt behov for lønn og overskudd. Overskudd blir beskattet med 23 % (2018), og du kan selv velge hvordan overskuddet skal disponeres. Du kan beholde overskuddet som egenkapital, re-investere i eget selskap, eller i andre virksomheter. Alt uten mer beskatning. Først når eierne mottar utbytte vil man måtte betale skatt.

AS er den mest fleksible selskapsformen

Et aksjeselskap gir høy grad av fleksibilitet med tanke på eventuelle flere eiere og mer kapital. Et AS er som selskapsform også det beste utgangspunktet for eventuelt salg av hele eller deler av virksomheten.

AS er markedets mest anerkjente selskapsform

Et aksjeselskap er Norges mest anerkjente selskapsform. Med et AS viser du en relativ tyngde og blir tatt mer seriøst sammenlignet med alternative selskapsformer som NUF og enkeltpersonforetak.

Du kan ansette deg selv og oppnå en rekke fordeler

Ved å ansette deg selv får du alle de sosiale godene man oppnår som lønnsmottager i Norge. Full rett på sykepenger ved sykdom og dagpenger ved arbeidsledighet, samt statens satser for reise, diett og bilgodtgjørelse. Du får også rett på minstefradraget som i 2013 utgjør 40 % av din lønn, begrenset oppad til kr. 81.000, samt fridager for syke barn og feriepenger.

Et AS kan benyttes som holdingsselskap

Et AS kan være eier av andre selskaper og motta skattefritt utbytte. En slik holdingstruktur er populært når hensikten kun er å eie aksjer i andre foretak. Gevinst fra utbytte eller omsetning av aksjer skattlegges ikke før aksjonærene i holdingselskapet beslutter at pengene skal utbetales. Også konsernbidrag kan gi fordeler med skatteutjevning i en struktur som omfatter et holdingselskap. Vær oppmerksom på at et AS som inngår i et konsern vil ha krav til revisjon av regnskapet.

Ingen revisjonsplikt for mindre aksjeselskap

Selskaper med omsetning under 5 millioner, balanse under 20 millioner og færre enn 20 ansatte slipper årlig revisjon. Vær likevel oppmerksom på at aksjeselskaper som er morselskap i et konsern vil være revisjonspliktig uavhengig av disse kriteriene. Et NUF selskap vil i en slik situasjon ikke bli revisjonspliktig før minimum ett av punktene er oppfylt.

Minstekrav til aksjekapital er senket til kun 30.000

I et AS er minstekravet til aksjekapital senket til kun 30.000. Aksjekapitalen kan benyttes til å dekke virksomhetens kostnader, inkludert de omkostningene du har ved å stifte selskapet. Dersom du har 30.000 anbefaler vi å starte AS. Alternativt vil det å starte NUF for deretter å foreta en skattefri omdanning når du har opparbeidet nødvendig egenkapital være en løsning.

Du kan starte AS alene, uten varamedlem i tillegg

Tidligere var det slik at man måtte ha et varamedlem i tillegg til seg selv når man skulle starte AS alene. Dette kravet er nå fjernet og et enkelt individ kan nå starte selskapet.

Interim utbytte mulig også for AS

Etter de siste forenklingene av AS er det nå mulig å ta ut utbytte i inneværende regnskapsår. En liten ulempe i forhold til NUF er at et interimutbytte i AS krever at en revisor bekrefter regnskapet.

Et AS må betale arbeidsgiveravgift på lønn

Bedrifter i Norge må betale arbeidsgiveravgift for sine ansatte. Satsen er 14,1 % av lønnen i tettbebygde strøk og noe lavere i grisgrente strøk. Arbeidsgiveravgiften tenker mange på som en ren kostnad, men det er viktig å være klar over at det er arbeidsgiveravgiften som gjør at du får minstefradraget, lavere trygdeavgift og de andre sosiale godene.

Andre formaliteter med aksjeselskap

Et aksjeselskap må utarbeide årsregnskap, avholde styremøter og generalforsamling. Dette kan gjøres over telefon, men det skal føres en protokoll. Maler for innkallelser og protokoller finner du i Altinns informasjonsbank, hvis du ikke har en regnskapsfører som hjelper deg med dette.


Registrer AS kr. 1.850,- + mva.

FirmaHjelp AS
c/o CFO Regnskap AS Bogstadveien 27B
0355, Oslo

Org.nr.: 912 168 638 MVA
Telefon: 22 00 80 70.
E-post: post@firmahjelp.no