Holdingselskap gir mer handlefrihet

Hvis du strukturerer din virksomhet som et holdingsselskap øker handlefriheten din. Det gir stor fleksibilitet hvis du skal utvikle flere virksomheter, dele ut utbytte, eller ønsker å selge i fremtiden. Hvis man tror at selskapet kan bli verdt noe i fremtiden bør en vurdere å etablere en holdingstruktur så tidlig som mulig.

Bakgrunn for bruk av holdingselskap

Etter skattereformen i 2005 ble det svært populært med holdingselskap. Skattereformen medførte at det ble innført skatt på utbytte. Samtidig ble fritaksmodellen innført, som til gjengjeld medfører at aksjeselskaper ikke lenger betaler skatt på aksjeutbytter og aksjegevinster. Skattefrie utbytter og gevinster kan reinvesteres for ytterligere verdiutvikling før beskatning skjer. Det er derfor etter skattereformen hensiktsmessig i de fleste sammenhenger å gjøre sine aksjeinvesteringer gjennom et investeringsselskap. Det er viktig å merke seg at skattefritaket kun gjelder for aksjer hvor selskapet er registrert i EØS/EU området. Private holdingselskaper som investerer i land utenfor EØS-området må betale skatt av gevinsten ved salg og utbytte. Det er viktig å være oppmerksom på at noen av aksjene som handles på Oslo Børs er registrert hjemmehørende utenfor EØS området

Hva er et holdingselskap?

Et holdingselskap er det samme som et morselskap som i hovedsak ikke har andre oppgaver enn å eie aksjer i ett eller flere selskaper, og forvalte avkastningen. Selve driften (og risikoen) ligger i datterselskapet/driftselskapet, og morselskapet (holdingselskapet) mottar skattefrie utbytter. Ved eventuelt salg av datterselskapet utløser ingen skatt. Holdingselskaper gir eierne en god måte å kontrollere ett eller flere selskaper på, under en og samme paraply. Et personlig holdingselskap er eid av bare én person, og gir størst handlefrihet.

Hvilke selskapsformer kan benyttes om holdingselskap?

Både aksjeselskap og NUF selskap er gode selskapsformer å benytte som holdingselskap. Nedenfor har vi skrevet litt om fordeler og ulemeper forbundet med disse selskapsformene som holdingslselskap.

 • AS som holdingselskap er den mest vanligste selskapsformen å benytte til holdingselskap. Spesielt etter at kravet til aksjekapital ble satt ned til 30.000. Aksjekapitalen i holdingselskapet kan benyttes som egenkapital når en etablerer driftsselskapet. Ulempen med å ha et aksjeselskap som holdingselskap er at hvis morselskapet eier over 50% av et driftselskap som er revisjonspliktig, så vil holdingselskapet også bli revisjonspliktig, selv om holdingselskapet oppfyller kravene om revsjonsfritak for mindre selskap.
 • En liten ulempe med å benytte aksjeselskap som holdingselskap, inntreffer i de tilfeller du trenger å ta et interim utbytte (dvs utbytte fra årets aktiviet før året er avsluttet). Når du mottar utbytte fra et driftselskap bokføres dette i etterfølgende år i holdingselskapet. (verdiskapning i driftselskapet skjedde i 2013, og utbytte ble betalt i 2014 til holdingselskapet) Slik vil du i noen tilfeller måtte vente et år på å få utbetalt utbytte til privat hånd, og et interim utbytte vil være løsningen for å unngå dette. Interim utbytte ble mulig for norske aksjeselskap i 2013, men krever bekreftelse fra revisor.
 • NUF som holdingselskap har en lavere inngansbarriere ved at en ikke trenger aksjekapital ved opprettelse av ett NUF. En får ikke revisjonsplikt selv om en eiere over 50%, og revisjonsplikten skjer først på lik linje som andre aksjeslekap; når omsetningen passerer 5.000.000, når balansesummen er over 20.000.000 eller når en har flere enn 10 ansatte. NUF selskapet kan utbetale interim utbytter uten å måtte benytte en revisor. Således har et NUF selskapt noe mindre kostnader sett i forhold til et aksjeselskap som benyttes til et holdingsselskap, men NUFselskapet har dårligere rykte enn ett AS. Vurderingen blir om kostnadene skal veie tyngre enn det dårlige rykte selskapetformen har?

Når gir holdingselskap bedre handlefrihet?

 • Skattefri gevint ved salg av virksomheten
  Når du som gründer bestemmer seg for å selge livsverket ditt, ville det være synd om du skulle bli skattlagt samme år for hele milliongevinsten. La oss som eksempel si at du selger ditt livsverk for 10.000.000 - som ville medført 23800.000 i skatt. Hvis du hadde hatt et holdingselskap, eventuelt sammen med arvingene, ville holdingselskapet mottatt 10.000.000 skattefritt for salget av driftsselskapets aksjer. Pengene kunne blitt videreinvestert i fast eiendom, aksjer o.l, eller blitt stående i holdingselskapet til senere. Eierne av holdingselskapet kan ta ut lønn eller utbytte fra holdingselskapet i mindre porsjoner når det passer dem selv. De betaler ingen skatt før dette blir gjort. Det som du ikke trenger til økt privat forbruk kan altså «saltes ned» uten skatteplikt, til du trenger pengene senere. Brukes pengene på å kjøpe aksjer eller eiendeler til holdingselskapet, utløses ingen skatteplikt. Konklusjon: En hver gründer bør etablere holdingselskapt i de tilfeller hvor en antar det som sannsynlig å komme til å selge sin virksomhet i fremtiden.
 • Fleksibelt skattefritt utbytte
  Et holdingselskap betaler ikke skatt på mottatt utbytte, og kan følgelig benytte hele utbytte til verdiskapning uten å komme i en skatteposisjon. Hvis du eier ett firma sammen med en partner, med like eierandeler, må dere alltid ta ut like mye utbytte – hvis styret bestemmer at det skal deles ut utbytte. Hvis du ønsker utbytte for å økte ditt private forbruk, mens din partner ønsker å reinvestere utbyttet, kan det lett oppstå en konflikt. Dette ungår en ved å ha sine personlige holdingselskap- da kan dere betale ut maks utbytte, du kan ta ut utbytte fra ditt holdingselskap, men din partner kan reinvestere mottatt utbytte gjennom sitt holdingselskap uten å komme i skatteposisjon.
 • Spre risikoen
  Det er alltid risiko ved å drive egen virksomhet. Ett år kan det gå veldig godt, for så gå dårlig i det neste året. Ved å ha ett holdingselskap slipper du å betaler skatt på mottatt utbytte, og du kan da utbetale den årlige verdiskapningen til ditt holdingselskap, og sikre dine verdier. Du slipper å plassere verdiskapingen i driftselskapet enten som cash eller som investeringer. På den måten kan du avvikle driftselskapet hvis det går dårlig, og unngår at du bruker tidligere opptjent verdiskapning til å dekke over dårlige år med tap. Skulle du ønske å gjøre bruke tidligere års verdiskapning til å dekke midlertidige dårlige år med tap, kan du jo alltids overføre kaptilal tilbake fra holdingselskapet til driftsselskapet.
 • Skatte utgjevning ved bruk av konsernbidrag
  Et holdingselskap som eier ett eller flere andre selskaper, utgjør til sammen et konsern. Med konsernbidrag overfører du overskudd fra et selskap til et annet, og reduserer den totale skatten. som eksempel kan vi si at du eier 2 selskap: selskap 1 og selskap 2: Selskap 1 går med 1.000.000 i overskudd og blir skattlagt med 230.000, mens Selskap 2 går med 1.000.000 i underskudd og får ett fremførbart skattefordel på 230.000, slik at en ikke trenger å betale skatt før en har brukt opp skattefordelen. Samlet må du som eier betalt 230.000 i skatt for selskap 1 og du har fått en usatt skattefordel på tilsvarende beløp i selskap 2. Ved å benytte en holdingstruktur og konsernbidrag vil du kunne overføre skattefordelen til selskap 1 og dermed ikke betale noe skatt i det hele tatt. Dette eksempelet på konsernbidrag gir en umiddelbar skatteinnsparing på kr 280 000. Konsernbidraget skjer i praksis kun på selvangivelsen til selskapene. Det overføres ingen penger, og man overfører heller ikke noe i regnskapene. De vil derfor fremdeles vise overskudd for selskap 1 og underskudd i selskap 2, og du har fått en umiddelbar skattebesparelse på 230.000.
 • Reinvesteringer i andre virksomheter
  Å samle alle eggene i én kurv er ikke bra. Derfor er det heller ikke bra å ha flere virksomhetstyper samlet i ett og samme selskap.Rådet du vil få fra erfarne forretningsfolk er å skille ut hver aktivitet som et eget driftsselskap. Som en paraply over disse har du et holdingselskap som eier aksjene. Hvis noe går galt og ett av driftsselskapene mislykkes, unngår du med denne strukturen at en kollaps på ett område også velter deler av virksomheten som går godt økonomisk.

Er det ulemper med holdingselskap?

Ett holdingsselskap skaper ingen inntekter alene, de gir større handlefrihet og lavere skatt når inntektene allerede er skapt i driftssselskapet. Derimot vil ett holdingselskap medføre kostnader fra dag 1, dette være seg kostandet for å føre ett lite regnskap og rapportere dette til myndighetene. For holdingselskap som bare eier aksjer og mottar utbytter, vil denne kostnaden være marginal.

Når bør holdingsselskap vurderes?

Vår oppfatning er at ett holdingselskap bør vurderes ved etablering av virksomheten. Men det er ingen ting i veien for at en etablere ett holdingselskap på ett senere tidspunkt. Gjør man dette må en selge aksjene fra privat hånd til holdingselskapet. Vær da klar over at en må benytte en revisor eller tilsvarende for å sette riktig verdi, og du blir nødt til å skatte av verdistigningen på privat. Det er ingen mulighet å sette en lavere verdi for å spare skatt, da transaksjonen skjer mellom nærtstående og må benytte prinsippet om armlengdes avstand.

Er du usikker på om du bør vurdere ett holdingsselskap?

Hvis du er usikker på om du bør vurdere ett holdingselskap, må du gjerne ringe en av våre eksperter på 22 00 80 70. Vi vil gi deg våre synspunkter og vurderinger basert på din situasjon, slik at du kan ta det beste valget for deg. Tjenesten er gratis og uforpliktene.

La oss hjelpe deg å starte firma

FirmaHjelp AS
Hovfaret 4
0275, Oslo

Org.nr.: 912 168 638 MVA
Telefon: 22 00 80 70.
E-post: post@firmahjelp.no